Leer & groei

Doelstellingen 2019

 • Livio beschikt over de juiste hoeveelheid medewerkers die beschikken over de juiste competenties en vaardigheden.
 • Organisatiecultuur gericht op leren, innoveren, eigenaarschap en doelrealisatie waarbij de kernwaarden centraal staan.

Resultaten 2019

Hoe heeft Livio in 2019 gezorgd voor de juiste hoeveelheid medewerkers met de juiste competenties en vaardigheden? En wat is er gedaan om te zorgen voor een organisatiecultuur die gericht is op leren, innoveren, eigenaarschap en doelrealisatie waarbij de kernwaarden centraal staan?

Professioneel organiseren

Vanuit de visie is in 2019 verder gewerkt aan het professionaliseren van de teams. In alle teams is gewerkt vanuit de vier teamrollen: cliënt, medewerker, kwaliteit en bedrijfsvoering.

In het najaar 2019 hebben de coach & coördinatoren een evaluatie gestart waarvan de uitkomsten in een interne kwartaalbijeenkomst zullen worden besproken. Op basis van deze evaluatie zullen nieuwe acties worden uitgezet.

Training Mijn Plan

In het verlengde van 2018 hebben begin 2019 de laatste (zorg)teams de training ‘Mijn Plan’ gevolgd. Met pilotteams in de thuiszorg is gekeken op welke wijze Mijn Plan een verdere invulling kan krijgen in de dagelijkse praktijk. Vanuit de visie waarbij we ons richten op het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en leefplezier is hierin de focus gelegd op het voeren van het ‘goede gesprek’ (motiverende gesprekstechnieken).

Alle uitvoerende teams van Facilitair Bedrijf hebben een korte presentatie bijgewoond betreffende Mijn Plan. In overleg met Livio Academie is er een presentatie gemaakt om de facilitaire teams opnieuw hierover te informeren. Vanuit de visie is er en een vertaalslag gemaakt van Mijn Plan naar hun eigen werkzaamheden.

Vanuit P&O is in het najaar 2019 een raamwerk opgesteld voor ‘Mijn Plan voor de medewerker’. Dit wordt in de eerste helft 2020 verder uitgewerkt en zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 worden geïmplementeerd.

Aandacht voor de arbeidsmarkt

In toenemende mate is er gerichte aandacht nodig geweest voor de veranderingen op de arbeidsmarkt. Ook Livio heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is o.a. te zien in de verloopcijfers: 

Het personeelsverloop in 2019 was als volgt:

125,44 FTE uit dienst (579 medewerkers)
128,28 FTE in dienst (452 medewerkers)

Om personeel te behouden en te kunnen werven focust Livio zich op een aantal zaken:

 • Een goede arbeidsmarktcampagne;
 • Terugdringen van verzuim;
 • Investeren in (potentiele) medewerkers d.m.v. (het bieden van) opleidingen;
 • Het bieden van ontwikkelplannen voor medewerkers;
 • Samenwerking met partijen.

Daarnaast zal in 2020 een Medewerkers tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd om nog beter inzicht te krijgen in wat Livio moet blijven doen en wat Livio kan verbeteren om medewerkers te behouden.

Verzuim

In 2018 is gekozen voor een nieuwe verzuimaanpak met begeleiding van Falke & Verbaan. Aanleiding was het hoge percentage verzuim. Het resultaat van de gekozen koers heeft in 2019 geleid tot een daling van het voortschrijdend verzuimpercentage van 8,6 naar 7,5%. Dit betekent een daling van het verzuim van 1,1 procent punt. Conform de Vernet rapportage, die iets andere maten hanteert (bijv. ‘vangnetters’ en regreszaken niet meegenomen) komt het VVP uit op 7,3% en betekent een verzuimdaling van 1% een besparing op de verzuimkosten (directe en indirecte kosten) van ruim € 900K.

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van uitrollen van de gedragsmatige visie op verzuim en het structureel werken aan randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om te werken aan het gewenste resultaat. Er is structurele communicatie opgezet door de gehele organisatie om de visie en bijbehorend eigenaarschap op alle lagen van de organisatie steeds weer te benadrukken. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het trainen van coach & coördinatoren in het begeleiden conform het gedragsmodel en in het leren van de benodigde vaardigheden hiervoor. Daarnaast hebben vrijwel alle teams een dagdeel training gehad om te kunnen reflecteren wat dit betekent voor het omgaan met verzuim in de teams en voor henzelf. Om de vaardigheden te laten beklijven is ook het hele jaar coaching en casuïstiek bespreking uitgevoerd.

Daarnaast is gewerkt aan het aanscherpen van het verzuimbeleid, het verzuimprotocol en het optimaliseren van managementinformatie en verzuimcijfers.

Overzicht verzuimcijfers 2019

Opleiding en scholing - Livio Academie

Livio vindt opleiden van (potentiële) medewerkers van cruciaal belang en zet zich hier dan ook volledig voor in. De Livio Academie speelt een steeds grotere rol binnen Livio. In 2019 zagen we dit wederom: er is meer dan in voorgaande jaren besteed aan de ontwikkeling van ons personeel. We zien dat in toenemende mate de deskundigheidsbevordering team- of doelgroep specifiek wordt. Naast de generieke trainingen wordt deskundigheidsbevordering steeds specifieker als maatwerk en als ‘werkplek leren’ ontwikkeld en aangeboden.

Concrete voorbeelden van opleidingen en samenwerkingen op dit gebied zijn:

 • Livio biedt medewerkers structureel deeltijdopleidingen aan, veelal gericht op zorgfuncties zoals verzorgende, verpleegkundige B en verpleegkundige A. Jaarlijks stromen zo’n 25 nieuwe studenten in op MBO niveau en circa 12 op HBO niveau.
 • Vanuit paramedische functies wordt met name de stap gemaakt naar een masteropleiding. De omvang hiervan is beperkt, maar er is wel sprake van continuïteit vanuit de verschillende functies.
 • In 2019 zijn daarnaast ook vele workshops gevolgd t.b.v. de verplichte registraties van de medici, paramedici en verzorgenden en verpleegkundigen.
 • De Livio Academie werkt veel samen met andere opleidingsinstanties. Zo is in samenwerking met het Graafschap college en het ROC van Twente de opleiding Medewerker Mooie Dag ontwikkeld. Circa 80 medewerkers volgen deze gepersonaliseerde leerroute op een Livio locatie.
 • Met het Graafschap college zijn ook de hybride leervormen voor zowel voltijd als deeltijd studenten via het wijkleercentrum in Eibergen en Haaksbergen doorontwikkeld. In Enschede is dit in samenwerking met ROC Twente.
 • Voor de HBO opleidingen wordt samengewerkt met Saxion.
 • We zien een toename van het gebruik van e-learning.
 • De academie participeert in diverse regionale overlegvormen in het kader van onderwijs en arbeidsmarkt om samen inhoud te geven aan de professionalisering van zorgprofessionals.