Financiën

Doelstellingen 2019

  • Alle operationele kernactiviteiten leveren een positief rendement.
  • Elk totaalrendement realiseren dat in staat stelt de ratio’s te laten groeien.

Resultaten 2019

Positief financieel resultaat 2019

Het resultaat over 2019 bedraagt €3,9 mln. positief. Dit is 3,4% van de omzet ad. €114 mln. De opbrengstenstijging komt met name door een van de toename van de opbrengsten zorgprestaties Wlz en Zvw als gevolg van tariefaanpassingen, verhoging van het gunningspercentage en een stijging van de aantallen zorgprestaties. Daarnaast wordt €2,8 mln. van de stijging verklaard door de ontvangsten uit hoofde van de kwaliteitsmiddelen. Hier staan personeelskosten tegenover.

Gezamenlijk aan de slag met de begroting

In Q3 2019 is de begroting voor 2020 opgesteld. Het proces is onder regie van FC&R integraal gelopen: de begroting is in gezamenlijkheid opgesteld, doorleefd en er zijn keuzes gemaakt over wat wel en wat niet (of later) te doen. Bij de totstandkoming van de begroting zijn alle management team leden betrokken geweest, en daarnaast ook diverse medewerkers van de afdelingen zelf. Dit heeft geresulteerd in een begroting die ambitieus, maar ook realistisch is en waar het hele management team zich aan heeft gecommitteerd.   

Positieve ontwikkeling ratio’s

De ratio’s, waaraan ABN AMRO eisen heeft gesteld in het kader van de kredietovereenkomst, zijn de EBITDA, DSCR en het garantievermogen t.o.v. het balanstotaal. De EBITDA per 31-12-2019 bedraagt €10,1 mln. en voldoet hiermee ruimschoots aan de banknorm van €8.0 mln.  Het garantievermogen bedraagt 32,4% (2018: 28,9%) Dit is een positieve ontwikkeling en is het gevolg van het goede resultaat dat is behaald over 2019. De huisbankier heeft een solvabiliteitseis gesteld van 25%. De DSCR-ratio is per einde boekjaar 2,4 de eis die de bank hiervoor heeft gesteld is 1,2. Hiermee voldoet Livo ruimschoots aan de norm. De ratio’s hebben deze zich positief ontwikkeld en Livio voldoet voor de gestelde bancaire norm voor alle drie de ratio’s aan de voorwaarden.

Professionaliseren treasury functie

In 2019 is de treasury functie verder geprofessionaliseerd. Elke maand is een treasury overleg, waar de belangrijkste zaken zoals de liquiditeitsprognose, realisatie, belangrijkste ratio’s en financieringen worden besproken. Daarnaast is het treasury statuut geüpdatet en uitgebreid zodat er ook duidelijkheid is in het uit te voeren beleid.

Verbetering kwaliteit Planning & Control cyclus

In 2019 was de focus van de afdeling Finance Control & Risk (FC&R) vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van de financiële functie. De kwaliteit van de Planning & Control cyclus is verbeterd: er is een P&C cyclus opgezet, een P&C handboek gemaakt, het treasury statuut is geüpdatet en vastgesteld en de kwaliteit van de maand- en kwartaalrapportages is verbeterd. Er is meer focus op de ontwikkeling van de (niet) financiële KPI’s, het gesprek daarover in de organisatie en het acteren naar aanleiding van de getoonde inzichten. Daarnaast heeft de afdeling flinke stappen gezet in verbeterde analyses en verslaglegging van de resultaten.   

Door de accountant is tevens bevestigd dat Livio het afgelopen jaar goede stappen heeft gezet. Livio is een organisatie in ontwikkeling, waar in 2019 de een goede aanzet is gedaan tot verdere professionalisering, ook van de financiële functie. In 2020 zal de ingeslagen route worden gecontinueerd. Zo streven we naar continue verbetering van de (financiële) processen om uiteindelijk de zorg zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.  

Risicomanagement

Een belangrijk onderdeel van een organisatie met de omvang als die van Livio is het goed monitoren en beheersen van potentiële risico’s. In 2019 is een concept controlframework opgesteld voor de belangrijkste opbrengstenstromen. In 2019 is besloten om de positie voor een interne controlefunctionaris vacant te stellen om zo de AO/IC en risicomanagement zaken goed te beleggen. De vacature is met ingang van 1 april 2020 ingevuld. Het doel voor 2020 is dat de bezetting op AO/IC & riskmanagement op orde is, er een geformaliseerde risicoanalyse plaatsvindt en er controleplannen liggen ten aanzien van de omzetverantwoording, waarover zal worden gerapporteerd in de planning- en controlcyclus.