Cliënt &
stakeholders

Doelstellingen 2019

 • Maximale regie en leefplezier bij cliënten.
 • Meer kwaliteit van leven ervaren door clienten.
 • Vanuit een vooraanstaande positie draagt Livio bij aan een doelmatige zorgketen door inzet op welzijn en welbevinden van cliënten met gebruik van technologie.

Resultaten 2019

Hoe heeft Livio in 2019 vorm en inhoud gegeven aan het maximaal behouden (optimaliseren) van de eigen regie van de cliënten en een positieve leefbaarheid en kwaliteit van leven? En hoe is er invulling gegeven aan het leveren van een doelmatige (innovatieve) bijdrage aan de zorgketen? Lees de hoogtepunten hieronder.

(Door)ontwikkeling Mijn Plan

Bij Livio wordt er gewerkt middels Mijn Plan. In het verlengde van 2018 hebben begin 2019 de laatste (zorg)teams de training ‘Mijn Plan’ gevolgd. Met pilotteams in de thuiszorg is gekeken op welke wijze Mijn Plan een verdere invulling kan krijgen in de dagelijkse praktijk. Vanuit de visie waarbij we ons richten op het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en leefplezier is hierin de focus gelegd op het voeren van het ‘goede gesprek’. We kijken naar de vraag achter de vraag, een preventieve multidisciplinaire aanpak, met behulp van het instrument ‘Mijn Welbevinden’ en de inzet van de hulpmiddelentas. We zien bij cliënten een hoge tevredenheid, minder/andere zorgvraag, meer zelfredzaamheid door de vroegtijdige inzet van hulpmiddelen en een beperking van de zorgkosten, meer werkplezier bij professionals. De resultaten zijn beschreven in diverse rapportages. Op basis van deze resultaten is besloten om in 2020 deze concrete werkwijze verder te verbreden.

Voorbereiding Wet Zorg & Dwang

Een ander belangrijk thema in 2019 was de voorbereiding op de Wet Zorg & Dwang. Livio benadert dit vanuit de visie dat de wet onze cliënten meer vrijheid en minder vrijheidsbeperking moet geven.

Diverse resultaten van samenwerking en ketenzorg

ZorgSchakelEnschede (ZSE)

In 2015 is Livio een samenwerking aangegaan met drie collega zorgaanbieders, te weten Liberein, de Posten en Manna. Deze samenwerking in coöperatievorm streeft een doelmatige organisatie na voor hoogcomplexe en laagfrequente zorgvragen. Gezamenlijk is een frontoffice ingericht binnen het MST in Enschede. Langs deze weg kan kennisontwikkeling, kennisonderhoud, ketenzorg en kwaliteitsverbetering m.b.t. zorgtaken beter worden geborgd. Hiermee wordt aangesloten op de eisen vanuit de zorgverzekeraar. Primair richt deze samenwerking zich op het gebied van GRZ, ELV, specialistische verpleging, nachtzorg, wondzorg en spoedopvang.

Livio is penvoerder van ZSE. Belangrijke ontwikkelingen vanuit ZSE in 2019 waren:

 • Vanuit ZSE is in samenwerking met het ziekenhuis MST gewerkt aan een transmuraal Wondexpertisecentrum. Dit betekent dat alle specialistische wondzorg vanuit het MST wordt uitgevoerd vanuit het wondzorgteam van ZSE.
 • Samen met de ZorgSchakel partners vormt Livio het ‘lerend netwerk’. Medewerkers krijgen via het lerend netwerk de mogelijkheid om bij een andere organisatie een ‘kijkje in de keuken’ te nemen.
 • ZSE participeert ook in initiatieven met nog andere zorgpartners binnen het werkgebied. Zo is er in samenwerking met Trivium Meulenbelt Zorg, CRG en het zorgkantoor invulling gegeven aan de transitiemiddelen.

Het zorg coördinatiecentrum (ZCC)

In 2019 is een pilot voorbereid, te weten “Zorgcoördinatie Centrum Acute zorg”. Dit is een samenwerking tussen onder andere het MST, de Ambulance Oost, Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT), Livio en Mediant. Een optimale gezamenlijke triage van acute zorgvragen, moet ertoe leiden dat zorg snel en op de juiste plek wordt geleverd, inclusief zorgvragen buiten kantoortijden. Extra triage training en nieuwe zorgpaden zijn ontworpen om de juiste zorg op de juiste plek in te zetten. In 2020 zal de pilot worden geïmplementeerd.

Samenwerking MST

In 2019 is een project voorbereid ten aanzien van ‘transferoptimalisatie’. Goede zorg in de keten ontstaat door een goede samenwerking. Elkaar weten te vinden, elkaars wereld begrijpen en goede afstemming zijn dan belangrijk. MST en de wijkzorg van verschillende aanbieders werken samen in de keten in de zorg aan onze cliënten. Geplande en ongeplande opnames en thuiszorg na ontslag uit het ziekenhuis zijn aan de orde van de dag. Deze transfers komen ook steeds vaker voor. In 2019 zien we stijging van 50% van aantal transfers vanuit ziekenhuis naar wijkverpleging t.o.v. 2018. De mogelijkheden voor verbeteringen ten aanzien van instroom, verblijf en uitstroom worden onderzocht.

Gespecialiseerde (wijk)verpleging

Livio biedt diverse vormen van gespecialiseerde (wijk)verpleging:

Livio Zorgcentrale behandeld 10.000 telefoontjes per maand

De Livio Zorgcentrale speelde ook in 2019 een belangrijke spilfunctie in de ondersteuning van de cliënten en zorgteams. In 2019 belden gemiddeld 10.000 mensen per maand naar het 0900- nummer van Livio. De belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn planningsvragen van cliënten uit de wijk en triagevragen bij alarmeringen (NHG triagestandaard).

Gemeente en Social Return on Investment

In goede samenwerking met de gemeente Enschede heeft Facilitair Bedrijf in 2019 een uitbreiding van het aantal SROI-medewerkers doorgevoerd. De SROI- medewerkers voeren werkzaamheden uit die anders door leveranciers worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit: klein groenonderhoud, parkeerterreinonderhoud, eenvoudige schilder- en tapijtreinigingswerkzaamheden en het netjes houden van de in- en uitgangen. Met name draagt het onder cliënten en medewerkers op locaties bij aan de kwaliteitsbeving op de verschillende locaties.

Start Medewerkers Mooie Dag

Livio heeft het kwaliteitsplan ‘Thuis in het verpleeghuis’ 2019 -2021 geschreven en ingediend op basis van de input van alle locaties/teams van de woonzorgcentra en Zorg & Verblijf. Deze input kwam mede tot stand met behulp van de cliëntenraden, de ondernemingsraad en de Coach & Coördinatoren. Nadat dit met de betrokken gremia is besproken is dit plan in november 2018 ingediend bij het zorgkantoor.

De hoofdthema’s in het kwaliteitsplan zijn:

 • Meer tijd en aandacht voor de cliënt op basis van persoonsgerichte zorg;
 • Beleven & bewegen;
 • Het boeien en binden van medewerkers;
 • Leren en verbeteren van kwaliteit.

Een onderdeel vanuit het kwaliteitsplan is een nieuwe functie ter ondersteuning in de zorgteams voor meer aandacht voor de cliënten: ‘Medewerker Mooie Dag’.

Het zorgkantoor heeft het kwaliteitsplan ook voor 2020 inhoudelijk goedgekeurd en een bedrag gereserveerd voor Livio, waarvan 85% is bestemd voor het aannemen van extra personeel en 15% voor overige kosten. Vanuit de werving van de ‘Medewerker Mooie Dag’ hebben ruim 600 mensen gereageerd. In 2019 zijn ruim 75 ‘Medewerkers Mooie Dag’ gestart binnen Livio. Doordat zij zijn toegevoegd aan de teams beleven en ervaren onze cliënten dat er echt meer tijd en aandacht is.

Foto van start eerste groep Medewerkers Mooie Dag begin 2019

Ontwikkelingen wijkverpleging

In 2019 (en doorlopend 2020) lag de focus op het nieuwe ECD. Daarnaast stond de ontwikkeling van de wijkverpleging in het teken van het vinden van een juiste vorm, organisatie en financiering om de zorg toekomstbestendig te maken. Dit houdt in dat we aandacht hebben voor een integrale uitvoering van het vak wijkverpleging (in samenwerking met het sociaal domein met de Module Sociale Infrastructuur), het toerusten van zorgverleners om een cultuuromslag te maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ (met behulp van het project Mijn Plan in de Praktijk), het oplossen van de structurele personeelstekorten en administratielast, en het omgaan met de verwachte toename in zorgvraag, zorgzwaarte en complexiteit van de thuiswonende cliënt. We willen komen tot meer samenhang en samenwerking in de wijkverpleging. Dit wordt in 2020 verder doorontwikkeld.

Cliëntervaringen: Score Zorgkaart Nederland van 6,5 naar 8,5

Livio staat op ZorgKaart Nederland als Livio-Verpleeghuis en verzorgingshuis en Livio wijkverpleging. Livio wijkverpleging heeft in 2019 een cijfer van 8.7. Livio verpleeghuis en verzorgingstehuis heeft datzelfde jaar een cijfer van 8.5. Mooie cijfers waar we als organisatie trots op zijn!

Scores van de afgelopen 4 jaar, en twee jaar wijkverpleging, staan weergegeven in onderstaande figuren:

Gemiddelde cijfers Livio verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg Zorgkaart Nederland (ZKNL) afgelopen 4 jaar en gemiddelde cijfers Livio ZKNL Wijkverpleging afgelopen 2 jaar 

Overige resultaten cliëntervaringen

Door het werken met professionele teams, Mijn Plan en motiverende gesprekstechnieken komt er ook steeds meer bewuste aandacht voor de ervaringen van cliënten. In 2019 is er op diverse manieren gewerkt aan het in kaart brengen van cliëntervaringsgegevens.

–        Resultaten NPS / QDNA

De resultaten van het gemiddelde cijfer op de aanbevelingsvraag per team bij WLZ en ELV cliënten worden uitvoerig beschreven in interne kwaliteitsrapportages 2019. Teams moeten 1 x per jaar het onderzoek uitvoeren. In 2019 gaven cliënten uit de doelgroepen somatiek, PG en ELV gemiddeld op drie van de vier vragen uit het onderzoek een 8 of hoger. De doelgroep somatiek geeft een 8.1 op de aanbevelingsvraag en PG een 8.6.

–        Resultaten NPS/QDNA fysiotherapie en logopedie

De gemiddelde beoordeling op de inhoudelijke vragen is een 8,7.  

–        Resultaten cliëntervaringen LG

In 2019 is het driejaarlijkse onderzoek LG cliënten uitgevoerd. Alle items scoren boven de 8 en hoger dan het onderzoek wat in 2016 werd uitgevoerd.

–        Resultaten cliëntervaringen GRZ

In het derde kwartaal 2019 heeft Facit resultaten opgeleverd van het cliëntervarings-onderzoek bij GRZ cliënten over het afgelopen jaar. Rutbekerveld scoort 8,3 op de aanbevelingsvraag en De Pendel scoort 7,9.

 • Wijkverpleging

In de wijkverpleging wordt sinds 2019 gewerkt met de PREM wijkverpleging voor het meten van cliëntervaringen. Het gemiddelde cijfer op de aanbevelingsvraag is een 8,7.

Meer inzet van thuistechnologie

In 2019 is het aantal abonnees met personenalarmering of medido (medicatiedispenser)  gegroeid met 10% naar meer dan duizend cliënten. Deze groei heeft de afhandelingssnelheid niet beïnvloed.

In 2019 zijn we de medewerkers van de Zorgschakel Enschede gaan ondersteunen met de dubbele medicatiecontrole via Boomerweb. Een mooi systeem waarbij we visueel zicht hebben op de medicatie die de zorgverlener op dat moment bij de cliënt gebruikt.

Ook is er gestart met valdetectie, Vibby. Er worden stappen gezet om deze verder uit te rollen.

Ondertekening convenant verpleeghuizen

Met Menzis zorgkantoor en andere partijen heeft Livio een convenant verpleeghuizen ondertekend voor het inzetten van de transitiemiddelen over 2019, 2020 en 2021. Dit zijn extra middelen voor het aanpakken van regionale knelpunten om de implementatie van het kwaliteitskader te ondersteunen. Denk daarbij aan de arbeidsmarktproblematiek, verzuimreductie en beschikbaarheid van Specialisten Ouderengeneeskunde. 

Ontwikkelingen Woonzorgcentra (WZC)

In de Woonzorgcentra (WZC) wonen cliënten met verschillende zorgvragen. Van thuiszorg tot zwaardere WLZ zorg, het wordt geboden in de verschillende WZC’s. Er is gewerkt aan het ontwikkelen van een visie op zorg binnen de afzonderlijke WZC’s. Welke doelgroep past het beste binnen het gebouw, als we kijken naar de zorgbehoefte en wat we kunnen bieden in de betreffende setting. In 2019 is een eerste verkenning gedaan, dit wordt in 2020 verder uitgewerkt.

Succesvolle start van de pilot wondmateriaal

Er is een werkgroep gestart om de wijze van leveren van wondmateriaal te gaan testen. De werkgroep bestaat uit afdeling inkoop, een wondverpleegkundige, een apotheker en een beleidsmedewerker vanuit de RVE. De verandering zit in de wijziging dat de levering niet vanuit de groothandel, maar in stuks vanuit de apotheek worden geleverd. Het doel hiervan is een vereenvoudiging van het werkproces voor verzorgenden en verpleegkundigen, een verlaging van de voorraad en het realiseren van een kostenbesparing. In 2019 zijn we succesvol gestart bij de Pendel in Het Wiedenbroek. In 2020 wordt er een vervolg aan gegeven door te starten bij het Saalmerink. 

Inzet Cliëntadvies Back Office als expertisecentrum

De Back Office is in 2019 meer ondersteunend geworden richting cliënten en thuiszorgteams waar het gaat om mogelijkheden voor het leveren van wijkverpleging. De wet- en regelgeving en leveringsvormen in de zorg zijn zeer complex. Door De Back Office meer in te zetten als expertise centrum kunnen we meer kennis verzamelen en vastleggen en de teams beter en sneller ondersteunen. De samenwerking met de cliëntadministratie heeft geleid tot een efficiëntere werkwijze waardoor onnodige controle en verspilling in het registratie en declaratieproces is verminderd.