Interne
processen

Doelstellingen 2019

  • Gestandaardiseerde en lean ingerichte processen.
  • Businessarchitectuur die waardecreatie ondersteunt.
  • Aansprekend vastgoed realiseren.
  • Innovatief faciliteren via programmatisch/projectmatig werken.

Resultaten 2019

Hoe heeft Livio in 2019 invulling gegeven aan het realiseren van gestandaardiseerde en ‘lean’ ingerichte processen, de realisatie van een businessarchitectuur die waardecreatie ondersteunt, het zorg dragen voor aanspreken vastgoed en het faciliteren van innovaties door middel van programmatisch/projectmatig werken?

Zorgvernieuwing en innovatie: Het meerjarenprogramma 2018 – 2020

In het kader van toenemende en een complexere zorgvraag door meer ouderen, vermindering beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en het onder druk staan van de betaalbaarheid van zorg zoeken we naar mogelijkheden om de zorg te vernieuwen. In dit kader heeft Livio met Menzis meerjarenafspraken gemaakt en is er een meerjarenprogramma 2018 – 2020 opgesteld. Dit is gericht op zorgvernieuwing en innovatie. Het meerjarenprogramma bestaat uit een aantal projecten en zal naar verwachting leiden tot:

  • een verhoging van de kwaliteit van zorg en/of tevredenheid van cliënten;
  • een effectieve en/of efficiënte inzet capaciteit professionals, dat leidt tot hogere tevredenheid bij medewerkers;
  • een kostenbesparing door het voorkomen of verminderen van de (thuis)zorg en behandeling.

In 2019 vonden binnen het meerjarenprogramma de volgende projecten plaats:

1.     Mijn Plan (project Gezond en Wel, hulpmiddelentas) 

In de thuiszorg is er met een aantal pilotteams gekeken op welke wijze de werkwijze ‘Mijn Plan’ in de dagelijkse praktijk verder invulling kan krijgen. Dit is gedaan in de pilot ‘Gezond & Wel’. Vanuit de visie van Livio, waarbij we ons richten op het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en leefplezier, is hierin de focus gelegd op het voeren van het ‘goede gesprek’. Er is aandacht voor de vraag achter de vraag. Met behulp van het instrument ‘Mijn Welbevinden’ wordt dit in beeld gebracht. Het is een preventieve multidisciplinaire aanpak waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de inzet van hulpmiddelen. Teams konden gebruikmaken van een hulpmiddelentas.

Resultaat

We zien bij cliënten een hoge tevredenheid, minder/andere zorgvraag, meer zelfredzaamheid door de vroegtijdige inzet van hulpmiddelen en een beperking van de zorgkosten, meer werkplezier bij professionals. De resultaten zijn beschreven in diverse rapportages.

2.     Monitor Wijkverpleging

Het continue monitoren van de inzet en (effect van) de interventies binnen de wijkverpleging is van belang om te kunnen sturen op toekomstbestendige zorg. We willen monitoren vanuit verschillende perspectieven (kwaliteit, personeel, financiering, maatschappelijke impact).

In 2020 willen we de monitor uitbouwen, zodat er op basis van de metingen van diverse variabelen, verschillende (diepgaande) analyses plaatsvinden op basis waarvan we onze inzet, interventies en effecten kunnen monitoren en bijstellen.

3.     Zorgpad Observatie

Op initiatief van de partners van Zorgschakel Enschede is in samenwerking met huisartsen, Gemeente, MST, VVT- instellingen en Menzis in het werkgebied van het MST een pilot Zorgpad Observatie uitgewerkt. Enschedebreed is gestart met 6 plekken waar cliënten voor een observatieperiode kunnen worden opgenomen.

Het Zorgpad Observatie is bedoeld voor cliënten die op de spoedeisende hulp in het MST terechtkomen of in thuissituatie door huisarts zijn gezien en waarbij niet duidelijk is welke zorg nu en in de toekomst passend is op hun zorgvraag.

4.     Hartfalenzorg Thuis

Samen met MST (Thorax centrum), Carint Reggeland en Livio wordt gekeken op welke wijze hartfalenzorg thuis mogelijk is. In 2020 zal in een pilot de werkwijze, protocollen verder worden uitgewerkt en toegepast.

5.     Zorgpad Tijdelijke opname voor mensen met cognitieve problemen (TOA)

Het zorgpad TOA is na voorbereiding in november 2019 gestart. Doel van de TOA is om mensen met cognitieve problemen acuut en tijdelijk op te nemen en te onderzoeken, zodat binnen, gemiddeld 6 weken, de juiste zorg op de juiste plek kan worden geboden en de doorstroom in de keten wordt bevorderd.

Strategisch Huisvestingsplan

2019 heeft in het teken gestaan van het actualiseren van het Strategisch Huisvestingsplan. Het Strategisch Huisvestingsplan is het visiedocument met betrekking tot de huisvestingsactiviteiten voor de aankomende jaren. Hierin wordt het beleid, de strategie, de keuzes en uitgangspunten met betrekking tot de huisvestingsactiviteiten beschreven in samenhang met de visie van Livio. Aan de hand van de kaders en uitgangspunten is een vastgoedagenda opgesteld die als leidraad geldt voor het jaarplan 2020 en de daaropvolgende jaren. 

Een gastvrij Livio

In 2019 is er door Facilitair Bedrijf, afdeling Services, een visiedocument opgesteld ten aanzien van gastvrijheid. In december is deze visie geaccordeerd door de Raad van Bestuur en het Managementteam.  

 Een gastvrije visie die overal in de organisatie wordt uitgedragen, draagt bij aan het leefplezier en is een aanvulling op de kernwaarden toewijding, professionaliteit en verantwoordelijkheid.  

Bij gastvrijheid draait het om hoe de gastvrijheid wordt ervaren door de cliënt/gast (perceptie), niet de diensten die worden aangeboden. De beleving van gastvrijheid staat dus centraal. Dit beperkt zich niet tot een vriendelijk ontvangst bij aankomst maar maakt integraal onderdeel uit van de gehele organisatie Livio.  

Onze ambitie is dat gastvrijheid continu voelbaar en zichtbaar is vanuit het gedrag van alle medewerkers, onze dienstverlening en een sfeervolle omgeving. Facilitair Bedrijf wil het voortouw nemen in een gastvrij Livio en werkt hierin samen met verschillende disciplines vanuit de organisatie. Ze neemt het voortouw om initiatieven in relatie tot gastvrijheid te verankeren in de dienstverlening en medewerkers bewust te maken van gastvrijheid. 

Begin 2020 wordt het plan aan de betrokken interne disciplines gepresenteerd en zal de verder uitrol gaan plaatsvinden.  

Nieuw: Vibby (automatisch valalarm)

De afgelopen jaren is het aantal valincidenten in de thuissituatie enorm toegenomen. Soms zijn cliënten na een valincident nog wel in staat om te alarmeren, maar soms ook niet. Na een succesvolle pilot is medio april het valalarm Vibby in gebruik genomen. De Vibby wordt als een horloge om de pols van de cliënt gedragen en alarmeert automatisch indien een cliënt valt.

Optimaliseren interne processen: Program Management Office (PMO)

De raad van bestuur heeft in 2019 de opdracht gegeven om zorg te dragen voor een inrichtingsplan voor een Program Management Office (PMO) ondersteunend aan de verdere invoering van de visie van Livio, die bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelstellingen. De PMO toetst de aansluiting van alle projecten aan de strategie door middel van een betere coördinatie, verbinding en regie op deze projecten.

De Program Management Office is de vaste inrichtingsstructuur binnen Livio. De PMO Office is hét kennis- en expertise centrum binnen Livio op het gebied van programmatisch werken, projectmatig werken en organisatieverandering.

De PMO geeft op dit moment uitvoering aan het programma Betere zorg, door de juiste informatie (een ICT programma). De verwachting is dat dit programma in elk geval tot eind 2020 duurt. 

Oplevering tweede fase Wiedenhof

In september 2019 zijn de laatste twee vleugels van Wiedenhof in Haaksbergen opgeleverd door aannemer Dura Vermeer. Daarmee is het eerste energie neutrale verpleeghuis van Nederland klaar.  

Fase 2 bestond uit het realiseren van vier woongroepen met in totaal 32 appartementen verdeeld over twee woonvleugels, 2 kantoorruimten, maar ook het binnenplein en het buitenterrein aan de kant van de Enschedesestraat. 

Doordat leerpunten uit fase 1, in fase 2 goed zijn meegenomen is dit proces goed verlopen. De bouw verliep soepel, zonder vertraging of problemen. De inrichting van het gebouw was goed voorbereid en verliep naar wens. Voor de inhuizing is een werkgroep opgericht met facilitair- en zorgmedewerkers. Gezamenlijk hebben zij de verhuisweek voorbereid en dit heeft geleid tot een goed georganiseerde en probleemloos verlopen verhuizing. 

Implementatie nieuw kassasysteem

Voortkomend uit de jaarplannen van Facilitair Bedrijf, op basis van de strategische kaart Livio 2019, wilde het Facilitair Bedrijf haar processen met betrekking tot de Grand Cafés en huiswinkels gaan vereenvoudigen, standaardiseren en meer digitaliseren. 

In kwartaal 4 is het nieuwe kassasysteem in gebruik genomen in alle Grand Cafés, zorgpunten en huiswinkels. De implementatie is goed verlopen en gebruik van de kassa loopt naar volle tevredenheid.

Informatiebeveiliging en AVG

Binnen de bestuursdienst is in 2019 de invulling van de functies Information Security Officer (ISO) en Data Protection Officer (DPO) voortgezet.

Er is gewerkt aan de bewustwording van medewerkers ten aanzien van het correct omgaan van de privacy en informatiebeveiliging. Hierbij is veel aandacht uitgegaan naar het beveiligd mailen.

In juni 2019 heeft M&I Partners in samenwerking met de ISO voor de NEN7510 een nulmeting uitgevoerd bij Livio. Op basis van bureauonderzoek en interviews zijn alle aspecten in kaart gebracht en heeft M&I Partners een rapport uitgebracht. 

Livio wil groeien in de volwassenheid van het managementsysteem en de beheersmaatregelen. Hiertoe is een stappenplan opgesteld in samenwerking met M&I partners. De eerste stappen zijn hierin opgevolgd en het informatiebeveiligingsbeleid is in concept opgesteld in 2019.  

Businessplan De Cromhoff

In 2019 is er verder gewerkt aan de uitwerking van het businessplan De Cromhoff. Eerdere uitgangspunten zijn heroverwogen en er is verbinding gezocht met de visie van Livio en de vraag uit de zorg. Eind 2019 zijn de laatste aanpassingen doorgevoerd met als resultaat dat het businessplan klaar ligt voor definitieve besluitvorming. 

EED energieaudit en energiebesparingsplicht

In 2019 heeft de EED Energieaudit plaatsgevonden, een verplichting voortgekomen uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel hiervan is bewustwording van het energieverbruik en de mogelijkheden om te besparen en te verduurzamen. Uit de energieaudit zijn maatregelen voorgekomen die Livio kan treffen in het kader van verduurzaming/energiebesparing.